EN  |

 

ยืนยันการชำระเงิน

 

 

ลูกค้าสามารถยืนยันการชำระเงิน โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ธนาคารที่โอน ยอดโอน และ เวลาที่โอนเงิน ผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง 

ยืนยันการชำระเงินเสร็จสิ้น